Home / بالعربية / Oi??Ui??Oi??USUi?? O?O?O?Ui?? O?U?Oi??Ui??Oi?? U?US O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??USUi??O?Oi?? Oi??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?USOi??

Oi??Ui??Oi??USUi?? O?O?O?Ui?? O?U?Oi??Ui??Oi?? U?US O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??USUi??O?Oi?? Oi??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?USOi??

O?O?O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??USUi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?U?Ui?? U?US O?U?Oi??Ui??Oi?? U?Oi??Ui??U? Ui??Ui??Oi?? O?Ui??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Oi??USO? Oi??Oi??Ui??Oi?? O?Ui??O? U?US O?Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O?O? Oi??USOi?? O?O?USO? O?Ui??Ui??USOi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??USUi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??Oi??. U?Ui??Ui?? USO?U?Ui??U? O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??USUi?? Ui??O?U?Oi??Ui??Oi?? Oi??U?Ui?? O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??USUi??O?Oi??O? U?Ui??U? Ui??Oi?? USO?O?O?Oi?? O?Ui??Oi??Oi?? Ui??Oi??O?Oi??Oi?? U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??O?U?Ui??USOi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?USOi?? O?U?Oi??Oi?? O?Ui??U?O?Oi??O? O?Ui??Ui?? O?U?Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi?? O?Oi??O?U?O?Ui?? U?US Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??USOi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??Oi?? U?US Oi??Ui??O?Ui??Oi??O?.

USO?U?Ui?? O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??USUi?? Ui??O?U?Oi??Ui??Oi?? Oi??U?Ui?? O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??USUi??O?Oi?? O?Ui??Oi??Oi?? Ui??Oi??O?Oi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??O?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?U?Ui??USOi?? Oi??Ui??O?US USO?USO?Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??U?USOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?O? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?US O?Oi??Ui??Ui??O?O?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??USUi?? USUi??U?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??USOi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??USO? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?US O?Oi??Ui??Ui??O?Ui??Oi?? U?US Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? U?Oi??Ui??U?Oi??Ui??O?Oi?? O?Ui??Ui?? O?Oi??O? « Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??Oi??O?USO?Oi?? ».

U?US Ui??USO?Oi??Ui??/O?O?Oi??USUi??O? Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??USO? Oi??Ui??Oi??USUi??US O?US Oi??USUi??O?USUi??O? Oi??O?O?Ui??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui??O?USOi??Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??US Ui??O?USUi?? U?USOi??U? Ui??O?O?O?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? « O?Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui?? O?O?O?Oi??O? Ui??Oi?? USUi??U?Ui?? » U?US Ui??O?Oi??Oi??USO? O?O?Oi??U?Ui?? Oi??USU?USOi??.

Ui??Ui?? O?USUi?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??USO?O? « Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?USOi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi?? U?US U?USOi??U?U?O?USU? » Oi??Ui??Ui??O?USUi??Oi?? U?US U?Ui??Oi??USOi?? Oi??Oi??Oi??USUi?? Oi??Ui??O?US O?O?O?O? 200 U?Ui??Ui?? Oi??Ui??U?O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?US Ui??O?Oi?? O?Ui??Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??U? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??USUi??O?Oi?? U?US Oi??Ui??O?O?Oi??O?USO? Oi??Ui??O?Oi??USOi??Oi?? Ui??Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??USOi?? Oi??Ui??O?O?U?Oi??USOi?? Oi??Ui??O?US USO?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??USO? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??US U?Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?Oi?? O?Ui??Ui??Oi?? « O?Oi??Ui??USOi??O?Oi??Ui??US ».

U?O?O?O?O? Oi??Ui??Oi??USUi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?U?Ui?? U?US O?U?Oi??Ui??Oi??O? U?US Oi??Ui??O?Ui??U?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??USOi??Oi?? Ui??U?Ui??O?Ui??Oi?? U?US Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui?? O?Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? Oi??USOi?? O?O?USO? O?Ui??Ui??USOi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??USUi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??Oi??.

U?O?O?O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?O?O? U?US Oi??Oi??Oi??USUi?? Oi??USU?USOi?? O?Oi??Ui??Ui??O?O?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??USUi?? Oi??Ui??O?US O?O?O?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O?USO? Oi??Ui??O?US O?Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Oi?? U?Oi??Ui??O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??O?USO?US Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?U?O?Oi?? O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui??USUi?? USU?Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??U?Oi??Ui??O? U?US Oi??Ui??U?O? O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??USUi??O? O?Oi??USOi?? USO?Ui?? O?U?Oi??O?US Ui??Oi??USUi?? Ui??Ui??Ui??Oi?? O?USUi?? Ui??Oi??Ui??USO?USOi?? U?O?Ui??O?U?Ui??USO?USOi??.

O?Ui??U?Ui?? O?Oi??U?Oi?? « O?US O?US O?US O?US O?US » Oi??Ui??Ui??Oi??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?U?Ui??USOi?? U?US Oi??Ui??Oi??USUi?? O?Ui?? Ui??O?Oi??U?O? « Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??Oi??O?USO?Oi?? » USUi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??O?O?Oi??Ui??Oi??Oi?? O?U?Oi??Oi?? Ui??Ui?? O?O?O?Oi?? Ui??Ui??USOi??Oi??Oi??O? O?U?Ui??Oi??Oi?? U?US Ui??Oi??U?O? Ui??Ui??Ui??USOi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??USUi??Oi?? U?US U?USOi??U?U?O?USU? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??U?Oi?? O?Ui??Ui?? O?Ui??O?Oi??O? Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?USOi?? Oi??Oi??Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Oi??Oi?? O?Ui??U? Ui??U?O?Oi??Oi??.

U?USOi??O?Oi?? O?USUi?? Oi??Oi??Oi??USUi?? U?USU?Ui??Oi??Ui?? O?Ui??O?U?O? Ui??U?Oi?? Oi??Oi??Ui?? O?Ui??O?Oi?? U?US Ui??USO?Oi??Ui??/O?O?Oi??USUi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??US O?O?O? O?Ui?? Oi??O?O?O?Oi??Ui?? O?O?O? O?Ui??U?Oi??O?O? O?U?Ui??U?Oi?? 2,45 Ui??Ui??USOi??Oi?? O?U?Ui??Oi??Oi?? O?Oi??O?O? « O?US O?US O?US O?US O?US » Oi??Ui??O?US O?U?Ui??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??U? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Oi??O? O?Oi??Ui??Ui??O? O?U?Oi??Ui??Oi?? O?Ui??1,20 Ui??Ui??USOi??Oi??Oi?? Ui??Ui??Ui??Oi?? O?USUi??Ui??Oi?? O?U?U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??USUi?? O?Ui??1,24 Ui??Ui??USOi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??USOi??.

Oi??Ui??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?Ui??Ui??

O?Ui??U?Ui?? Oi??U?U?US O?U?Oi??O?U? O?U?Oi??U?O?USUi?? Ui??Ui?? Ui??O?Ui??O? Oi??Ui??U?O? O?Oi??Ui?? O?O?USOi?? Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??O? Oi??Ui??U?Oi??Ui??O?US Ui??Ui??O?Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??O?U?Ui??USOi?? O?Ui?? « Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??USO? Oi??Ui??U?O?Oi??Ui?? » Ui??O?U?USUi?? Ui??US O?Oi?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??US Ui??Oi?? USO?O?O?O?O? Ui??O?U?Oi??Ui??Oi??.

Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?O?Oi??Oi?? O?Ui?? USU?U?Ui?? Ui??Ui??Oi??USUi?? Ui??O?Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??USO? O?Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?U?Ui??US Oi??Ui??O?US Ui??US O?Oi??U? O?Oi??Oi??Ui?? U?USUi?? U?Oi??Ui??Oi??US USO?Ui??O? Oi??Ui??O?Oi?? Oi??O?USO?Oi?? Ui??Ui??O?O?Oi??Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??Oi??Oi?? U?US O?Oi??O? O?U?Oi??Ui??Oi??.

Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?U?Ui??O? O?Ui?? O?O?Ui?? O?U?USUi?? O?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??U?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? « O?O?Ui?? Oi??Ui??U?O? O?U?Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui?? O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??O? O?Ui??Ui?? Oi??O?O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui??U?Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Ui??US »O? O?Oi??O?O? O?O?O?USOi?? U?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??Oi??USUi??USOi?? U?US O?U?Oi??O?Oi?? O?USUi??U?Ui??/O?O?O?Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US.

U?USO?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?US Ui??Ui??O?O?USUi??Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??USOi?? O?U?Ui??O? O?Oi??Ui?? O?U? O?O?US Oi??U?USO?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Oi??U?USUi?? Ui??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?US O?O?O?O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi?? U?Ui??Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? O?Oi?? O?O?Ui??O? Ui??O?O?Oi?? Oi??Ui??U?Ui??Oi?? U?USUi??Oi?? 78% O?US Oi??O?U? Oi??Ui??Ui??O?O?Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Ui??US.

U?US U?Oi??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US/USUi??Oi??USOi?? 2016O? O?Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Oi??O? Oi??Oi??USO? Ui??O?Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Oi?? Ui??O?Ui?? « O?US O?US O?US O?US O?US » USU?Oi??Ui?? O?Oi??U?O?USUi?? O?Ui?? « O?Ui??Oi??O?Ui?? O?Oi??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?O? Ui??O? O?U?Oi??Ui??Oi?? U?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??USUSUi?? »O? Ui??O?USOi??Oi?? O?Ui??Ui?? O?Ui??Oi??O? 50 O?USOi??O?Oi?? U?50 Ui??O?Oi??O?Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi??O? Ui??U?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??U?O?U?O? Ui??Ui?? O?O?Oi??Ui??Ui?? O?O?O?.

O?Ui??U?Ui?? O?Ui??U?O?Ui??O?Oi??Oi?? O?US Ui??USOi??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??O? Oi??Ui??U?Oi??Ui??US Ui??Ui??O?Oi??O? U?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Ui??USOi?? (O?USUi??Oi??Ui??U?U?) U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Oi?? U?US U?Ui??Oi??USOi?? Oi??Oi??Oi??USUi?? O?Ui?? « Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??USO? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi??USUi?? U?US U?Ui??Oi??USOi?? Oi??Oi??Oi??USUi?? O?Oi??Oi??Oi??O? Oi??O?O?USOi??O? U?O?USOi??Oi?? Ui??O?Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??USUSUi?? Oi??Ui??Oi??USUi?? Ui??Oi?? USOi??U?Ui?? O?US U?U?Oi??Oi??O? O?USOi??Oi??O?USOi?? Ui??Ui?? ».

U?Ui??O?O?O? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?U?Ui??USOi?? O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??USUi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?O?O?Ui?? Ui??Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?Oi?? U?U?U?US O?Ui??Oi??Ui?? U?US O?Ui??Oi??USOi?? Ui??O?Oi?? U?US O?O?/O?O?O?Oi??O? O?O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?Oi??Oi?? « USO?Ui?? O?Ui??Oi??O?Ui??Ui??Oi?? O?USUi?? Ui??Oi??USO?USO?Oi??U? (O?U?Oi??Ui??Oi??) U?Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Ui??O?USOi?? » U?O?Oi??Ui??O?Oi??Ui??US « U?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??U?U?Ui??Oi?? USUi??O?Oi?? O?Ui??USUi??Oi?? O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi?? O?O?O?O?Ui?? » Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??.

« Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Ui?? O?USOi?? Oi??Ui??O?USUi?? Oi??O?Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi?? O?U?Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??Ui??O? »

O?Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?O?Oi?? O?Oi??Oi??Ui?? U?US O?U?Oi??Ui??Oi??O? O?Oi??Ui?? Oi??Oi??Oi??USUi?? Oi??Oi??U?Oi??O? Oi??U?U?USOi?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??O? U?Ui??Oi??Ui??U? Ui??Oi?? USO?O?O?Oi??O? O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Oi??O? O?Ui?? USU?U?Ui?? Ui??Ui??O?Oi??O?USOi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?USOi?? O?U?Oi?? U?US Oi??Ui??O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi??.

O?Ui??U?Ui?? O?Oi??O?U?USOi?? O?Oi??O?USUi?? O?Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?US U?Oi??O?O? U?O?Oi??O?Oi?? O?O?Ui??U?Oi??Ui?? « O?Ui??Ui??USOi??O? Oi??Oi??O?: Oi??Ui??O?Ui??U? U?Oi??Ui??O?O?Ui??USO? U?US Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Ui??US » O?Ui?? « Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Ui?? O?USOi?? Oi??Ui??O?USUi?? Oi??O?Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi?? O?U?Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??Ui??O? » Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US.

U?Oi??O?Ui?? U?O?Oi??Oi?? Ui??Oi??USOi??Oi?? U?Oi??Ui??O? Oi??Oi??Oi??USUi?? Ui??Oi??Ui??USOi?? Ui??O?O?USOi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??U?Ui??Oi??USOi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? O?Ui??Ui??USOi??O? Oi??O?O?USUi??Oi??O? Oi??Oi??Oi??Ui?? O?O?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui??Oi??O?USUi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??USO? O?Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Oi??O? Ui??U?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??USOi??O? O?O?USOi??O?.

U?O?Oi??USU? O?Oi??O?USUi?? « Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O? Oi??Ui??USUi??Oi?? O?O?O?O? Ui??O?Oi??Oi??USO? Oi??Ui??Oi??USUi??… U?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??US Oi??Ui??O?US O?Oi??O?O? O?Oi??O?Oi??Oi?? O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??US Ui??Ui??Oi??U?Ui??USUi??O?Oi?? Ui??Ui??Ui??Oi?? O?Oi??O?O?US O?Ui??Ui??USOi?? O?U?O?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??O?O?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??USO? ».

U?Oi??Oi??Ui??O? 24 / O? U? O?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *