Home / ACTUALITE / Ui??U?U?Oi?? Ui??O?Oi??O?US: O?O?Ui?? O?O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? U?US O?U?Oi??U?O?Oi?? USO?U?O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??U?O?Ui?? U?Ui??Oi??O?Ui??O?Ui??

Ui??U?U?Oi?? Ui??O?Oi??O?US: O?O?Ui?? O?O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? U?US O?U?Oi??U?O?Oi?? USO?U?O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??U?O?Ui?? U?Ui??Oi??O?Ui??O?Ui??

thumbs_b_c_c1581610f7a3bf1b08c80f393d79f3a1

Oi??O?O?O?Oi?? Oi??Oi??USO? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?US Ui??Ui??O?Ui??Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Oi??Ui??O? Oi??Oi??Oi??USO? O?Ui?? Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??O?O?U?Oi?? O?O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? U?Oi??Ui??Oi??Ui??O?O?Oi??O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?US Ui??Ui?? O?USUi?? Oi??Ui??O?O?O?Oi??O? Oi??Ui??O?US O?O?U?O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??USUi?? U?US O?U?Oi??U?O?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? U?Oi??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??U?Oi??O?Ui??Ui?? U?Ui??Oi??O?Ui??O?Oi??O?Ui??Ui??.
U?Ui??Oi??Ui?? Oi??Oi??Oi??US U?US Oi??U?Oi??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??U?Ui??O? O?Ui?? Oi??Ui??U?Oi??USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??O?USOi?? Oi??Ui??O?US O?Oi??O?U?O? U?US O?U?Oi??U?O?Oi?? O?Ui??O?O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? O?O?U?Ui?? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O? Ui??O?USOi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? O?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Oi?? « Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui??U?U?U?O?USOi?? »O? USUi??U? U?Oi??Oi??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??O? Ui??Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??Oi??Oi?? O?Ui??Oi?? O?USOi??O?USOi?? O?U? O?O?Ui??Oi??Ui??USOi??O? U?Ui??Ui??Oi?? O?O?U?Ui?? Oi??USUi?? USO?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? O?Oi??Ui??O?Oi??U?USU? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui??O? Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?U?O?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?US Ui??Ui??Oi?? Ui??O?Ui?? Oi??Ui??O?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?USO? U?Ui??Oi?? Ui??O?Ui?? Oi??O?O?USO?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??USUi??.
Oi??Oi??USO? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?US Ui??Ui??O?Ui??Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??O?Oi??O? U?Ui??U? Ui??Oi??O?O?Oi?? O?USOi?? Oi??U?U?Ui??USOi?? O?O?Ui??O?Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?USUi??USOi?? U?Oi??Ui??U?U?Oi??USOi?? Ui??Ui??Ui??O?Oi??Oi??O?Oi?? U?Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? Oi??Ui??Ui??Ui??USUi??USUi?? O?O?U?Oi??U?O?Oi??O? Ui??U?O? O?USOi??Oi?? O?Ui??Ui?? O?Ui?? O?Ui??Oi??Ui??US Oi??Ui??USUi??USUi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??U? U?US O?U?Oi??U?O?Oi?? O?Ui??Oi?? USO?O?U? Ui??Ui??Ui??Ui??Ui??O? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? O?Ui?? Ui??Ui??Oi??U? Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? O?Oi??USO? O?Ui?? O?U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi?? Ui??U? O?Oi??Oi??U? O?USUi??US O?O?Oi??Oi??U? O?USOi??O?US O?Oi??Oi??.

U?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?Ui??Oi??:
O?: Ui??Oi?? Ui??US O?O?O?Oi??O? O?O?Oi?? O?Ui??Ui??USOi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? O?Oi??Oi??Ui?? O?U?Oi??U?O?Oi??O? U?Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??O?O? Ui??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi??OY
Oi??: Ui??Oi?? O?U? O?Ui?? Oi??Ui??U?Oi??USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??O?USOi?? O?U?Ui??O?O? Oi??Ui??USU?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? O?O?U?Ui?? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O? U?Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi?? U?US Oi??Ui??O?O?O?Oi??O? USO?USUi?? O?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? O?U?Oi??Oi?? O?O?Ui??USO?Oi?? Ui??Ui??Oi?? Ui??O?Oi??U?Oi??O? U?Ui??Ui??Oi??U? O?O?O?Oi??O? Oi??Oi??O?Ui??Oi??O?USOi?? Ui??Oi??Oi??Oi??O? Ui??O?O?Ui??Ui??Oi?? O?Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Oi?? U?Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?O?Oi??O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?US O?Oi??U?Oi?? O?Oi??Ui??Oi??O? Oi??USOi?? O?Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi??O? Ui??Oi?? USO?O?Oi??U?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O?O? U?USO?Oi??O?Oi??U?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??U?Oi??O?Ui??Ui?? U?Ui??Ui?? Ui??Oi??O?Ui??O?Oi??O?Ui??Ui?? .
U?Ui??Ui??Oi??U? U?Oi??Oi?? O?Oi??Oi??Ui?? USUi??O?O? U?US U?Oi??Ui??Ui??Oi?? O?U?Ui?? Oi??Ui??O?O?O?Oi??O?O? U?O?O?Oi??O? O?Ui?? Ui??O?Oi??USOi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? U?Oi??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? U?USUi?? Ui??O?O?O?Oi??O? Oi??Oi??O?USOi?? U?Ui??U?Oi??U?O?USOi??O? U?USUi??Oi??Oi??U?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U?O? U?USUi??O?O?U?Ui??Ui??Oi?? Ui??O?Oi??O? Oi??Ui??O?USUi??O? U?Ui??Ui??Oi??U? O?USOi??Oi??O? U?Ui??Oi??Oi?? O?Ui??Oi?? USOi??O? O?Ui??Oi?? Ui??O?U?O? O?Ui??Ui??O? Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? Ui??O?Oi??Oi??U?Oi?? O?USUi??USOi?? O?Oi??Ui??O? U?US Oi??O?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Ui??O? U?Ui??Ui??Oi??U? Oi??O?U? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui??Oi?? U?US O?O?Oi??USOi?? Oi??Ui??Oi??USUi?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?O?O? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??U?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??O?U? Oi??Oi??Ui??O?USOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?USOi?? U?Oi??Ui??U?U?Oi??USOi?? U?Oi??Ui??O?Ui??Ui??USOi??O? U?Ui??U? Ui??Oi?? USOi??U?Ui?? O?U?Ui?? Oi??O?Ui?? O?O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi??O? U?Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??O? U?US Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O?.

O?: O?Ui??Oi?? O?Oi??U?Ui?? O?Ui?? O?USOi??O? Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi??O? U?O?USOi??O? Oi??Oi??Oi??O? O?USUi??US Ui??O?Oi??O?O? USUi??O?Oi?? O?Ui??Ui?? U?Oi??Oi??O?O? Ui??Ui??Oi?? USO?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??U?Oi?? Oi??O?O?Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui?? O?O?U?Oi??U?O?Oi??OY
Oi??: Ui??Oi?? O?U? O?Ui?? Ui??Ui??Oi??U? Oi??O?U?O?Oi?? U?US Oi??Ui??O?O?Oi??USOi?? Oi??Ui??O?USUi??US O?O?U?Oi??U?O?Oi?? O?Oi??U?Oi?? O?Oi??Ui??Oi??O? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?USOi?? Ui??Ui??U?O?Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??USO? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Oi??O? O?O?U?Ui?? Oi??O?O?Oi??Ui??Oi??O? U?O?O?U?Ui?? Ui??USU?O?O? U?Ui??Oi??Oi?? Ui??Oi?? USOi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O?USOi??O?O? U?Ui??Ui??Oi??U? O?USOi??O?Oi??O? O?U?Oi??U?O?USOi?? O?O?O?Ui?? O?Ui??Ui?? O?Ui??O?USUi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??Oi?? O?USUi?? Oi??Ui??O?O?Ui?? Oi??Ui??O?USUi??US U?Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi??Ui??USOi??O? U?Ui??Oi??Ui??Oi?? O?Ui??Ui??Oi??Ui??USOi??O? O?Ui??O?Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??US Ui??O? Oi??Ui??O?O?Ui?? Oi??Ui??O?USUi??US O?Oi??O?Ui??U? Ui??O? Oi??Oi??O?Ui??Oi??U? Oi??Ui??U?Ui??Oi??USOi??O?O? Ui??Ui??Oi??U? 16 U?Ui??Oi??USOi?? O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O?O? U?U?Ui?? U?Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Ui??Ui??Oi?? O?Ui??U?Oi??O? U?US O?O?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??O?O?Ui?? Oi??Ui??O?USUi??US O?U? O?O?O?USOi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??Oi?? O?USUi?? Oi??Ui??O?O?Ui?? Oi??Ui??O?USUi??US U?Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? U?Oi??Ui??Ui??Oi??O?O?Oi??O? U?Oi??Ui??O?U?Ui??Oi??.
U?Oi??Ui??Oi?? O?Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Ui??USO? Ui??Ui??Oi??U? Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? Ui??O?O?O?O?Oi??O? U?Ui??Oi?? O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??USUi??Oi?? O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??U?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?U?US O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?O?Oi??Oi??Oi??US (Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??Ui??O?)O? Oi??USOi?? Ui??Oi??O? Oi??U?Oi??O?Ui??Oi?? O?Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi??USUi?? Ui??Oi?? Ui??O?Oi??U? Ui??U?USO?Ui??Ui??O? U?Ui??Oi??Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??USO? U?Ui??O?Oi??O? O?Ui?? Oi??O?Ui??Ui?? O?Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi??Ui?? U?O?O?Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Oi??USOi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?O?Oi?? O?O?U?Oi??U?O?Oi??.

O?: Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??O? USU?Oi??O? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi??Ui??U?U?U?O?USOi??O? Ui??Ui?? O?O?Oi??Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Oi?? U?US O?O?Ui??USO? Oi??Ui??O?Ui??U?Oi??OY
Oi??: Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi??Ui??U?U?U?O?USOi?? Ui??O? O?U?U?Ui?? Ui??Oi??O?O?Oi??Oi?? U?US O?O?Oi??Ui??Oi?? O?U? Oi??Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? Oi??Ui??O?USUi??USO? U?Ui??U?Ui?? Ui??Ui??Oi??U? O?O?O?Oi??O? O?Oi??Oi??Ui??O? U?Oi??Ui??O?Oi??Ui?? U?US Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??U? Oi??Ui??O?Oi??U?USU? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui??.
U?Ui??O? USU?U?Ui?? Oi??Ui??Oi??U?U? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui?? Ui??O?Oi??Oi??Oi??O? U?Ui??O? USU?U?Ui?? O?USU?Ui??U?Oi??USOi?? Oi??O?USO?USOi??O? O?US O?Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? Ui??O? USOi??Oi??U? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui?? O?U? Oi??Ui??Oi??USU?Oi??Ui??O? U?Ui??Oi??Oi?? O?Ui??Oi?? O?Oi??O?US Oi??O?Oi??O? U?Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??U?Ui?? U?US Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??O? Ui??Ui?? U?Oi??Oi??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?U?O? O?Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Ui??Ui??Oi??O?O?Oi??Ui??Oi??O? O?Oi??Oi??U?Oi??Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui?? U?O?Ui??U?U?USOi??O? U?Ui??O?Oi??Ui??Ui??Oi??O?O? U?Ui??U?Ui?? Ui??Oi?? USOi??O?O? Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??Ui?? Ui??O?Ui??O? Ui??U? O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??U?USU? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui??O? U?Oi??Ui??O?US O?Ui??U?Ui?? O?Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?US Ui??Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??O? U?O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??U?U? U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Oi?? U?USUi?? U?US Oi??Ui??O?USOi??Ui?? U?USUi??O? U?Ui??Oi??Oi?? USO?Ui?? O?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi??Ui??U?U?U?O?USOi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??O?Ui??O?Oi??O? U?USUi??Oi?? Ui??Oi?? Ui??O? USU?U?Ui?? Oi??U?U?Oi?? Oi??O?USO?USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??U?O? Oi??Ui??Oi??O?USO? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?USO? Oi??Ui??Oi??US USO?Oi??U? O?Ui??Oi??Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??Oi?? O?USUi?? Oi??Ui??O?USUi?? U?Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O?O? U?Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui??US Ui??O? USOi??O?U? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi??.

O?: Ui??Oi?? Ui??US Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?US O?O?O?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?USU? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui??O? Ui??Ui?? Ui??US Oi??U?U?Ui??Oi??O? O?U? Oi??Ui??Oi??Ui??O?USOi??O? O?U? O?U?Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??Oi??OY
Oi??: Ui??Ui??Oi??U? Ui??Oi??O? Ui??Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??Oi??Oi?? O?Ui??Oi?? O?USOi??O?USOi?? O?U? O?O?Ui??Oi??Ui??USOi?? O?U? Ui??U?U?Oi??Oi??O? U?Ui??Ui??Oi?? O?O?U?Ui?? Oi??USUi?? USO?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? O?Oi??Ui??O?Oi??U?USU? O?Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi??Ui??O? O?Ui??Oi?? Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?U?O?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??O?US Ui??Ui??Oi?? Ui??O?Ui?? Oi??Ui??O?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?USO? U?Ui??Oi?? Ui??O?Ui?? Oi??O?O?USO?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??USUi??O? USU?U?Ui?? Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui?? U?US Oi??Ui??O?O?USUi??O? U?Ui??Ui??Oi??U? O?O?Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi??Oi?? O?O?O?Ui?? O?Ui??Ui?? O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??O? U?Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??Oi?? O?USUi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? U?Ui??Oi??O?Ui??U? Ui??U?U?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?US.

O?: Ui??Oi?? Ui??US Oi??Ui??O?U?Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??USUi??USUi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??U? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?USOi??OY
Oi??: O?U?Oi??U?O?Oi?? Oi??Ui??USU?Ui?? U?US U?Oi??O? Oi??Oi??Oi??O? Ui??Ui??Oi??U? Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? O?Oi??USO? O?Ui?? O?U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi?? Ui??U? O?Oi??Oi??U? O?USUi??US O?O?Oi??Oi??U? O?USOi??O?US O?Oi??Oi??O? U?Oi??Ui??Oi??U?Ui??Oi?? O?Ui??O?Oi??US O?USOi?? Oi??Ui??U?O? U?Oi??Ui??Oi??U?Ui??Oi?? O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??U?Ui?? O?Oi??U?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi?? O?Ui??Oi??Oi??O? O?Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? Oi??Ui??O?USOi??O?US Ui??USO? Ui??U? Oi??Ui??Oi??U?Oi??O? Ui??Ui??O?Oi??Oi??U? Oi??Ui??O?USUi??USO? U?O?Oi??Ui??O?Oi??Ui??US Ui??Oi??O?Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??Oi??O? U?Ui??Ui??Oi??U? Oi??O?O?Oi?? O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Ui??Oi?? O?O?U?Oi??U?O?Oi??O? U?Ui??U?Ui?? Ui??Ui??Oi??U? O?Oi??Oi??Oi??U? O?Oi??Oi?? O?U?Oi??U?O?Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??U?Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??O? O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??USOi?? Oi??O?Ui?? O?O?O? O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi??U?Oi?? Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? O?Oi??Ui??O?O?Oi??O?.

O?: Ui??Oi?? Ui??U? O?Ui??USUSUi??U? Ui??Ui??O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?USOi?? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? U?US O?U?U?USUi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi?? U?US O?U?Oi??U?O?Oi??OY
Oi??: Ui??O?Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? U?US O?U?U?USUi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi?? O?O?U?Oi??U?O?Oi?? O?O?O?Oi??Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U?USUi??O? U?Ui??U?Ui?? Ui??US Ui??Oi?? O?Ui??U?Ui?? O?Ui??Ui?? O?O?Oi??USOi?? O?Oi??Ui??Oi?? O?U?Oi??U?O?Oi??O? U?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? U?Oi??Oi??O? Ui??Ui??U?O?Oi??O? U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? USUi??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??U?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi??U?O? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?USOi??O? U?Ui??U?Ui?? Oi??O?U?O? Ui??Oi?? USUi??Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? U?Ui??Oi?? USO?O?Oi??USO? O?Ui?? USOi??Ui??O?Ui??O? Ui??Ui??Oi??U? Oi??O?U?O? U?Oi??Oi??Oi??Oi??O? Oi??O?Ui?? USO?U?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?Ui?? Ui??O? O?USOi??O?Oi??O? O?U?Oi??U?O?USOi?? Ui??Ui??Oi?? Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui??O?O?Oi??USOi?? Oi??Ui??O?USUi??US U?O?Oi??O?USO? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??Oi?? Ui??Oi?? O?USUi?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? U?Ui??Oi?? O?USUi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O?Oi??O?O? U?Oi??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O?Oi??Ui??O? USUi??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??U?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi?? U?O?O?Oi??USOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USUi??US USOi??Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui??O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O?U? O?Oi??Ui??U?Ui??Ui??Ui?? U?US Oi??Ui??O?O?Oi??O?Oi?? U?Ui??U?U?Ui??Oi??O? Ui??U?USOi??O?Ui??Ui??O? U?O?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?Ui?? USOi??Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O?Oi??O? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?USOi??O? U?Ui??Ui??Oi??U? O?Oi??O?USOi??O? U?O?USOi??Oi?? U?US U?Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??USOi??.

O?: Ui??Oi??Oi??Oi?? USUi??U?Ui?? Ui??Ui??O?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? O?Ui?? O?Ui??O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi??O? Ui??Ui?? O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? U?Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui??U?U?U?O?USOi??OY
Oi??: Oi??Ui??O?Ui??Oi?? O?Oi??USOi?? U?US Oi??Ui??O?O?Ui??USO?O? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? O?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??Oi?? Ui??Oi?? O?U?Oi??O? U?Ui??Oi?? O?O?U?Oi??U?O?Oi??O? O?Ui?? O?U?Oi??O? U?US Oi??Ui??U?Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? U?Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui??USOi?? O?USOi??Oi??O? U?Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??O?USO? O?U?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??O? U?Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? U?O?Oi??Ui??O?Oi??Ui??US Oi??Ui??Oi??Ui?? Ui??USO? U?Ui??Ui?? USU?U?Ui?? Oi??Ui??Oi?? O?Ui??Ui??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??Oi?? U?Oi??Oi??O?Oi??O? U?O?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? USUi??O?Oi??US O?Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?O? U?Oi??Ui??O?O?Oi??U?Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??Ui?? U?Oi??O? Oi??O? Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi?? Oi??Ui??O?US O?Oi??O?O? O?Ui??O?O? Oi??Ui??USO? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O?Oi??O?O? Oi??Ui??USUi??Oi??O? Oi??Ui??U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?US USO?O?O?Oi??Oi?? O?U?Oi??Oi??O? U?Ui??U?Ui?? Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? O?O?Oi??Ui??US Ui??Ui?? O?U?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??O? U?Oi??Ui??O?O?O?O? U?Oi??Ui??O?Ui??U?O? U?O?Oi??Ui??O?Oi??Ui??US Oi??Ui??O?Ui??Oi?? USUi??O?Oi??US O?O?Oi??U?Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??Ui??U?U?Ui??Oi??O? Ui??Ui?? O?Oi??Ui?? Oi??Ui??U?Ui??U?U? U?Oi??Ui??O?Oi??O?US Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Oi??.
U?Oi??Ui??O?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? U?Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui??USOi?? Ui??Oi?? O?O?O?Oi??USO? O?Ui?? O?O?O?O?USOi?? O?USOi??O?Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?USO? Oi??USOi?? Ui??Oi?? USUi??U?Ui?? Ui??Ui??Oi?? O?Ui?? O?Ui??U?Ui?? O?O?O?Oi??USOi?? USO?Ui??Oi??U?Ui?? Ui??Oi?? USO?Ui??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??U?Ui??O? U?Ui??Oi?? O?O?Ui??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??U? Oi??Ui??O?U?Oi??U?O?USOi??O? U?Ui??Oi?? Ui??Ui??O?Ui?? O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi??O?O? Ui??U?Oi??Oi??Ui??U?Ui?? O?U?Oi??U?O?USU?Ui?? U?US Oi??Ui??O?O?Oi??O?O? O?Oi?? Ui??Oi?? O?USUi?? 70 U?80 U?US Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??Oi?? O?O?Ui??O?O? O?Oi??Ui??O?USOi??O? O?U?Oi??U?O?USOi??O? U?USUi??O?O?Ui??U?Ui?? O?Ui??Ui??O?Oi??USOi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??O?O?Oi??O? Ui??O?U?Oi??U?O?Oi?? U?Ui??Oi??Ui?? U?US Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? O?Oi??U?Oi??O?O? U?US Oi??O? O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??O? O?O?Oi?? O?U?U?USOi?? O?U?U?USUi?? U?O?O?Oi??USOi?? O?USUi??US Ui??Ui??Oi??O?O? USOi??Ui??Ui?? O?U?Oi??O?Ui??Oi?? U?USOi??O?Ui??US O?Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? U?Oi??Ui??O?Oi??USOi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??O?O?Oi?? Ui??Ui?? O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?USUi??US O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Oi??USOi??Oi??.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *